Government of Nepal Logo
Government of Nepal
Ministry of Home affairs

Department of Immigration

Immigration Office, Pokhara

Pokhara Metropolitan city, Pokhara

Notice about selection of Engineers

1 months ago

2076-07-15


मिति २०७६/६/१३ मा राजधानी दैनिकमा प्रकाशित भएको दरखास्त आवहानको सूचनामा पर्न आएका आवेदकहरु मध्येबाट अन्तर्वार्ताको नतिजाको आधारमा देहायका उम्मेदवारहरुको छनौट गर्ने निर्णय भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

१) जनक ढकाल

२) उत्सव रेग्मी

३) नितेश गौतम

४) सुवास पाण्डे